โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 4 1 3 0 12
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 9 4 22 6 0 65
ร้อยละ 8.49 % 3.77 % 20.75 % 5.66 % 0.00 % 61.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 5 13 0 3 0 35
ร้อยละ 8.93 % 23.21 % 0.00 % 5.36 % 0.00 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 18 21 23 12 0 112
ร้อยละ 9.68 % 11.29 % 12.37 % 6.45 % 0.00 % 60.22 %

130 : 13 , 8 , 23 , 9 , 0 , 77...10.00 , 6.15 , 17.69 , 6.92 , 0.00 , 59.23 = 53 : 40.77ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.78%

Powered By www.thaieducation.net