โรงเรียนบ้านซับตะเคียน (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 11 5 5 1 0 51
ร้อยละ 15.07 % 6.85 % 6.85 % 1.37 % 0.00 % 69.86 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 22 4 14 2 1 95
ร้อยละ 15.94 % 2.90 % 10.14 % 1.45 % 0.72 % 68.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 9 0 11 1 0 35
ร้อยละ 16.07 % 0.00 % 19.64 % 1.79 % 0.00 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 42 9 30 4 1 181
ร้อยละ 15.73 % 3.37 % 11.24 % 1.50 % 0.37 % 67.79 %

211 : 33 , 9 , 19 , 3 , 1 , 146...15.64 , 4.27 , 9.00 , 1.42 , 0.47 , 69.19 = 65 : 30.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 32.21%

Powered By www.thaieducation.net