โรงเรียนบ้านซับตะเคียน (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 5 0 4 5 4 31
ร้อยละ 10.20 % 0.00 % 8.16 % 10.20 % 8.16 % 63.27 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 5 0 5 5 5 133
ร้อยละ 3.27 % 0.00 % 3.27 % 3.27 % 3.27 % 86.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 10 0 9 10 9 220
ร้อยละ 3.88 % 0.00 % 3.49 % 3.88 % 3.49 % 85.27 %

202 : 10 , 0 , 9 , 10 , 9 , 164...4.95 , 0.00 , 4.46 , 4.95 , 4.46 , 81.19 = 38 : 18.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.73%

Powered By www.thaieducation.net