โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 1 2 1 1 1 136
ร้อยละ 0.70 % 1.41 % 0.70 % 0.70 % 0.70 % 95.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 76
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 1 2 1 1 1 212
ร้อยละ 0.46 % 0.92 % 0.46 % 0.46 % 0.46 % 97.25 %

142 : 1 , 2 , 1 , 1 , 1 , 136...0.70 , 1.41 , 0.70 , 0.70 , 0.70 , 95.77 = 6 : 4.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75%

Powered By www.thaieducation.net