โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.11 % 0.00 % 2.11 % 95.79 %
ระดับประถมศึกษา
447
จำนวน(คน) 15 5 8 8 5 406
ร้อยละ 3.36 % 1.12 % 1.79 % 1.79 % 1.12 % 90.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
282
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 282
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 824 คน
จำนวน(คน) 15 5 10 8 7 779
ร้อยละ 1.82 % 0.61 % 1.21 % 0.97 % 0.85 % 94.54 %

542 : 15 , 5 , 10 , 8 , 7 , 497...2.77 , 0.92 , 1.85 , 1.48 , 1.29 , 91.70 = 45 : 8.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 824 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 5.46%

Powered By www.thaieducation.net