โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
99
จำนวน(คน) 10 10 5 20 10 44
ร้อยละ 10.10 % 10.10 % 5.05 % 20.20 % 10.10 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
411
จำนวน(คน) 25 35 50 62 75 164
ร้อยละ 6.08 % 8.52 % 12.17 % 15.09 % 18.25 % 39.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
237
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 237
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 747 คน
จำนวน(คน) 35 45 55 82 85 445
ร้อยละ 4.69 % 6.02 % 7.36 % 10.98 % 11.38 % 59.57 %

510 : 35 , 45 , 55 , 82 , 85 , 208...6.86 , 8.82 , 10.78 , 16.08 , 16.67 , 40.78 = 302 : 59.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 747 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 302 คน คิดเป็นร้อยละ 40.43%

Powered By www.thaieducation.net