โรงเรียนคีรีวัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 6 2 8 2 4 23
ร้อยละ 13.33 % 4.44 % 17.78 % 4.44 % 8.89 % 51.11 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 7 9 27 4 12 97
ร้อยละ 4.49 % 5.77 % 17.31 % 2.56 % 7.69 % 62.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 7 4 24 2 10 28
ร้อยละ 9.33 % 5.33 % 32.00 % 2.67 % 13.33 % 37.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 20 15 59 8 26 148
ร้อยละ 7.25 % 5.43 % 21.38 % 2.90 % 9.42 % 53.62 %

201 : 13 , 11 , 35 , 6 , 16 , 120...6.47 , 5.47 , 17.41 , 2.99 , 7.96 , 59.70 = 81 : 40.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 46.38%

Powered By www.thaieducation.net