โรงเรียนคีรีวัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 5 5 5 0 4 139
ร้อยละ 3.16 % 3.16 % 3.16 % 0.00 % 2.53 % 87.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 5 5 5 0 4 264
ร้อยละ 1.77 % 1.77 % 1.77 % 0.00 % 1.41 % 93.29 %

204 : 5 , 5 , 5 , 0 , 4 , 185...2.45 , 2.45 , 2.45 , 0.00 , 1.96 , 90.69 = 19 : 9.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71%

Powered By www.thaieducation.net