โรงเรียนคีรีวัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 148
ร้อยละ 1.27 % 1.27 % 1.27 % 1.27 % 1.27 % 93.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 282
ร้อยละ 0.68 % 0.68 % 0.68 % 0.68 % 0.68 % 96.58 %

213 : 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 203...0.94 , 0.94 , 0.94 , 0.94 , 0.94 , 95.31 = 10 : 4.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42%

Powered By www.thaieducation.net