โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 5 2 1 7 2 10
ร้อยละ 18.52 % 7.41 % 3.70 % 25.93 % 7.41 % 37.04 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 8 3 9 11 8 40
ร้อยละ 10.13 % 3.80 % 11.39 % 13.92 % 10.13 % 50.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 9 2 7 21
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 21.95 % 4.88 % 17.07 % 51.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 14 6 19 20 17 71
ร้อยละ 9.52 % 4.08 % 12.93 % 13.61 % 11.56 % 48.30 %

106 : 13 , 5 , 10 , 18 , 10 , 50...12.26 , 4.72 , 9.43 , 16.98 , 9.43 , 47.17 = 56 : 52.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70%

Powered By www.thaieducation.net