โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 6 2 1 8 3 8
ร้อยละ 21.43 % 7.14 % 3.57 % 28.57 % 10.71 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 12 4 11 16 9 26
ร้อยละ 15.38 % 5.13 % 14.10 % 20.51 % 11.54 % 33.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 4 1 9 5 7 15
ร้อยละ 9.76 % 2.44 % 21.95 % 12.20 % 17.07 % 36.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 22 7 21 29 19 49
ร้อยละ 14.97 % 4.76 % 14.29 % 19.73 % 12.93 % 33.33 %

106 : 18 , 6 , 12 , 24 , 12 , 34...16.98 , 5.66 , 11.32 , 22.64 , 11.32 , 32.08 = 72 : 67.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67%

Powered By www.thaieducation.net