โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 5 1 1 1 1 11
ร้อยละ 25.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 2 2 1 0 79
ร้อยละ 5.62 % 2.25 % 2.25 % 1.12 % 0.00 % 88.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 10 3 3 2 1 133
ร้อยละ 6.58 % 1.97 % 1.97 % 1.32 % 0.66 % 87.50 %

109 : 10 , 3 , 3 , 2 , 1 , 90...9.17 , 2.75 , 2.75 , 1.83 , 0.92 , 82.57 = 19 : 17.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net