โรงเรียนบ้านหนองโอง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 0 3 2 15
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 0.00 % 13.64 % 9.09 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 2 4 3 2 7 15
ร้อยละ 6.06 % 12.12 % 9.09 % 6.06 % 21.21 % 45.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 4 4 3 5 9 30
ร้อยละ 7.27 % 7.27 % 5.45 % 9.09 % 16.36 % 54.55 %

55 : 4 , 4 , 3 , 5 , 9 , 30...7.27 , 7.27 , 5.45 , 9.09 , 16.36 , 54.55 = 25 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45%

Powered By www.thaieducation.net