โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 34
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 2.56 % 2.56 % 2.56 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 101
ร้อยละ 0.94 % 0.94 % 0.94 % 0.94 % 0.94 % 95.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 62
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 197
ร้อยละ 0.97 % 0.97 % 0.97 % 0.97 % 0.97 % 95.17 %

145 : 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 135...1.38 , 1.38 , 1.38 , 1.38 , 1.38 , 93.10 = 10 : 6.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.83%

Powered By www.thaieducation.net