โรงเรียนบ้านดอนเมือง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 28
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 1 0 10 20 0 97
ร้อยละ 0.78 % 0.00 % 7.81 % 15.63 % 0.00 % 75.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 2 1 12 21 0 125
ร้อยละ 1.24 % 0.62 % 7.45 % 13.04 % 0.00 % 77.64 %

161 : 2 , 1 , 12 , 21 , 0 , 125...1.24 , 0.62 , 7.45 , 13.04 , 0.00 , 77.64 = 36 : 22.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.36%

Powered By www.thaieducation.net