โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 4 1 2 0 33
ร้อยละ 6.98 % 9.30 % 2.33 % 4.65 % 0.00 % 76.74 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 5 2 9 1 0 51
ร้อยละ 7.35 % 2.94 % 13.24 % 1.47 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 8 6 10 3 0 84
ร้อยละ 7.21 % 5.41 % 9.01 % 2.70 % 0.00 % 75.68 %

111 : 8 , 6 , 10 , 3 , 0 , 84...7.21 , 5.41 , 9.01 , 2.70 , 0.00 , 75.68 = 27 : 24.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32%

Powered By www.thaieducation.net