โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 1 1 5 2 31
ร้อยละ 4.76 % 2.38 % 2.38 % 11.90 % 4.76 % 73.81 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 1 5 10 5 10 39
ร้อยละ 1.43 % 7.14 % 14.29 % 7.14 % 14.29 % 55.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 3 6 11 10 12 70
ร้อยละ 2.68 % 5.36 % 9.82 % 8.93 % 10.71 % 62.50 %

112 : 3 , 6 , 11 , 10 , 12 , 70...2.68 , 5.36 , 9.82 , 8.93 , 10.71 , 62.50 = 42 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net