โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 5 5 1 0 25
ร้อยละ 7.69 % 12.82 % 12.82 % 2.56 % 0.00 % 64.10 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 9 8 8 1 0 64
ร้อยละ 10.00 % 8.89 % 8.89 % 1.11 % 0.00 % 71.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 2 7 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 14.58 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 12 15 20 2 0 128
ร้อยละ 6.78 % 8.47 % 11.30 % 1.13 % 0.00 % 72.32 %

129 : 12 , 13 , 13 , 2 , 0 , 89...9.30 , 10.08 , 10.08 , 1.55 , 0.00 , 68.99 = 40 : 31.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 27.68%

Powered By www.thaieducation.net