โรงเรียนบ้านปางโก (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 3 0 0 0 12
ร้อยละ 21.05 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 6 9 13 1 0 33
ร้อยละ 9.68 % 14.52 % 20.97 % 1.61 % 0.00 % 53.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 10 12 13 1 0 45
ร้อยละ 12.35 % 14.81 % 16.05 % 1.23 % 0.00 % 55.56 %

81 : 10 , 12 , 13 , 1 , 0 , 45...12.35 , 14.81 , 16.05 , 1.23 , 0.00 , 55.56 = 36 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net