โรงเรียนบ้านมะค่างาม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 2 4 6 4 34
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 7.84 % 11.76 % 7.84 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 2 2 4 2 0 133
ร้อยละ 1.40 % 1.40 % 2.80 % 1.40 % 0.00 % 93.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 3 4 8 8 4 232
ร้อยละ 1.16 % 1.54 % 3.09 % 3.09 % 1.54 % 89.58 %

194 : 3 , 4 , 8 , 8 , 4 , 167...1.55 , 2.06 , 4.12 , 4.12 , 2.06 , 86.08 = 27 : 13.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42%

Powered By www.thaieducation.net