โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 18
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 2 1 2 1 2 40
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 4.17 % 2.08 % 4.17 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 4 2 3 2 3 58
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 4.17 % 2.78 % 4.17 % 80.56 %

72 : 4 , 2 , 3 , 2 , 3 , 58...5.56 , 2.78 , 4.17 , 2.78 , 4.17 , 80.56 = 14 : 19.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44%

Powered By www.thaieducation.net