โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 10 4 4 1 0 6
ร้อยละ 40.00 % 16.00 % 16.00 % 4.00 % 0.00 % 24.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 5 1 5 1 1 24
ร้อยละ 13.51 % 2.70 % 13.51 % 2.70 % 2.70 % 64.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 15 5 9 2 1 30
ร้อยละ 24.19 % 8.06 % 14.52 % 3.23 % 1.61 % 48.39 %

62 : 15 , 5 , 9 , 2 , 1 , 30...24.19 , 8.06 , 14.52 , 3.23 , 1.61 , 48.39 = 32 : 51.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 51.61%

Powered By www.thaieducation.net