โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 105
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
453
จำนวน(คน) 5 6 7 6 10 419
ร้อยละ 1.10 % 1.32 % 1.55 % 1.32 % 2.21 % 92.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
222
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 222
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 780 คน
จำนวน(คน) 5 6 7 6 10 746
ร้อยละ 0.64 % 0.77 % 0.90 % 0.77 % 1.28 % 95.64 %

558 : 5 , 6 , 7 , 6 , 10 , 524...0.90 , 1.08 , 1.25 , 1.08 , 1.79 , 93.91 = 34 : 6.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 780 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 4.36%

Powered By www.thaieducation.net