โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
107
จำนวน(คน) 10 20 10 10 10 47
ร้อยละ 9.35 % 18.69 % 9.35 % 9.35 % 9.35 % 43.93 %
ระดับประถมศึกษา
461
จำนวน(คน) 20 20 30 20 20 351
ร้อยละ 4.34 % 4.34 % 6.51 % 4.34 % 4.34 % 76.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
203
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 203
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 771 คน
จำนวน(คน) 30 40 40 30 30 601
ร้อยละ 3.89 % 5.19 % 5.19 % 3.89 % 3.89 % 77.95 %

568 : 30 , 40 , 40 , 30 , 30 , 398...5.28 , 7.04 , 7.04 , 5.28 , 5.28 , 70.07 = 170 : 29.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 771 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 170 คน คิดเป็นร้อยละ 22.05%

Powered By www.thaieducation.net