โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 4 1 1 1 0 47
ร้อยละ 7.41 % 1.85 % 1.85 % 1.85 % 0.00 % 87.04 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 93
ร้อยละ 1.01 % 1.01 % 2.02 % 1.01 % 1.01 % 93.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 5 2 3 2 1 140
ร้อยละ 3.27 % 1.31 % 1.96 % 1.31 % 0.65 % 91.50 %

153 : 5 , 2 , 3 , 2 , 1 , 140...3.27 , 1.31 , 1.96 , 1.31 , 0.65 , 91.50 = 13 : 8.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50%

Powered By www.thaieducation.net