โรงเรียนพรพิทยาคม (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 0 2 8 0 18
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 6.45 % 25.81 % 0.00 % 58.06 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 7 0 9 9 3 71
ร้อยละ 7.07 % 0.00 % 9.09 % 9.09 % 3.03 % 71.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 10 0 11 17 3 142
ร้อยละ 5.46 % 0.00 % 6.01 % 9.29 % 1.64 % 77.60 %

130 : 10 , 0 , 11 , 17 , 3 , 89...7.69 , 0.00 , 8.46 , 13.08 , 2.31 , 68.46 = 41 : 31.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40%

Powered By www.thaieducation.net