โรงเรียนบ้านซับใต้ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 35
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 15.91 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 4 13 6 0 0 108
ร้อยละ 3.05 % 9.92 % 4.58 % 0.00 % 0.00 % 82.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 5 14 13 0 0 143
ร้อยละ 2.86 % 8.00 % 7.43 % 0.00 % 0.00 % 81.71 %

175 : 5 , 14 , 13 , 0 , 0 , 143...2.86 , 8.00 , 7.43 , 0.00 , 0.00 , 81.71 = 32 : 18.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.29%

Powered By www.thaieducation.net