โรงเรียนบ้านซับใต้ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 5 5 1 0 23
ร้อยละ 5.56 % 13.89 % 13.89 % 2.78 % 0.00 % 63.89 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 10 10 10 5 0 104
ร้อยละ 7.19 % 7.19 % 7.19 % 3.60 % 0.00 % 74.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 12 15 15 6 0 127
ร้อยละ 6.86 % 8.57 % 8.57 % 3.43 % 0.00 % 72.57 %

175 : 12 , 15 , 15 , 6 , 0 , 127...6.86 , 8.57 , 8.57 , 3.43 , 0.00 , 72.57 = 48 : 27.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.43%

Powered By www.thaieducation.net