โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 0 2 1 0 29
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 3 1 7 0 1 83
ร้อยละ 3.16 % 1.05 % 7.37 % 0.00 % 1.05 % 87.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 36
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 7 1 13 1 1 148
ร้อยละ 4.09 % 0.58 % 7.60 % 0.58 % 0.58 % 86.55 %

130 : 6 , 1 , 9 , 1 , 1 , 112...4.62 , 0.77 , 6.92 , 0.77 , 0.77 , 86.15 = 18 : 13.85ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45%

Powered By www.thaieducation.net