โรงเรียนบ้านวังกระสวย (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 5 3 4 3 8
ร้อยละ 14.81 % 18.52 % 11.11 % 14.81 % 11.11 % 29.63 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 4 4 7 4 3 65
ร้อยละ 4.60 % 4.60 % 8.05 % 4.60 % 3.45 % 74.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 8 9 10 8 6 73
ร้อยละ 7.02 % 7.89 % 8.77 % 7.02 % 5.26 % 64.04 %

114 : 8 , 9 , 10 , 8 , 6 , 73...7.02 , 7.89 , 8.77 , 7.02 , 5.26 , 64.04 = 41 : 35.96ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 35.96%

Powered By www.thaieducation.net