โรงเรียนบ้านวังกระสวย (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 24
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 5 2 2 2 2 70
ร้อยละ 6.02 % 2.41 % 2.41 % 2.41 % 2.41 % 84.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 6 3 3 3 2 94
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 2.70 % 2.70 % 1.80 % 84.68 %

111 : 6 , 3 , 3 , 3 , 2 , 94...5.41 , 2.70 , 2.70 , 2.70 , 1.80 , 84.68 = 17 : 15.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32%

Powered By www.thaieducation.net