โรงเรียนบ้านปางละกอ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 38
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 2.33 % 2.33 % 2.33 % 88.37 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 4 4 1 1 1 110
ร้อยละ 3.31 % 3.31 % 0.83 % 0.83 % 0.83 % 90.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 5 5 2 2 2 148
ร้อยละ 3.05 % 3.05 % 1.22 % 1.22 % 1.22 % 90.24 %

164 : 5 , 5 , 2 , 2 , 2 , 148...3.05 , 3.05 , 1.22 , 1.22 , 1.22 , 90.24 = 16 : 9.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76%

Powered By www.thaieducation.net