โรงเรียนบ้านสองคร (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 1 2 1 23
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 3.45 % 6.90 % 3.45 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 1 1 15 1 10 89
ร้อยละ 0.85 % 0.85 % 12.82 % 0.85 % 8.55 % 76.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 2 2 16 3 11 112
ร้อยละ 1.37 % 1.37 % 10.96 % 2.05 % 7.53 % 76.71 %

146 : 2 , 2 , 16 , 3 , 11 , 112...1.37 , 1.37 , 10.96 , 2.05 , 7.53 , 76.71 = 34 : 23.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 23.29%

Powered By www.thaieducation.net