โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 26
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 1 1 9 0 0 58
ร้อยละ 1.45 % 1.45 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 84.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 2 1 10 0 0 84
ร้อยละ 2.06 % 1.03 % 10.31 % 0.00 % 0.00 % 86.60 %

97 : 2 , 1 , 10 , 0 , 0 , 84...2.06 , 1.03 , 10.31 , 0.00 , 0.00 , 86.60 = 13 : 13.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40%

Powered By www.thaieducation.net