โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 2 7 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 19.44 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 1.72 % 12.07 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 0 16 0 0 41
ร้อยละ 1.72 % 0.00 % 27.59 % 0.00 % 0.00 % 70.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 1 3 30 0 0 118
ร้อยละ 0.66 % 1.97 % 19.74 % 0.00 % 0.00 % 77.63 %

94 : 0 , 3 , 14 , 0 , 0 , 77...0.00 , 3.19 , 14.89 , 0.00 , 0.00 , 81.91 = 17 : 18.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.37%

Powered By www.thaieducation.net