โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 30
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 1 1 10 2 5 51
ร้อยละ 1.43 % 1.43 % 14.29 % 2.86 % 7.14 % 72.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 2 1 11 3 6 130
ร้อยละ 1.31 % 0.65 % 7.19 % 1.96 % 3.92 % 84.97 %

104 : 2 , 1 , 11 , 3 , 6 , 81...1.92 , 0.96 , 10.58 , 2.88 , 5.77 , 77.88 = 23 : 22.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.03%

Powered By www.thaieducation.net