โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 97
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
298
จำนวน(คน) 8 6 6 6 5 267
ร้อยละ 2.68 % 2.01 % 2.01 % 2.01 % 1.68 % 89.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
150
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 150
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 545 คน
จำนวน(คน) 8 6 6 6 5 514
ร้อยละ 1.47 % 1.10 % 1.10 % 1.10 % 0.92 % 94.31 %

395 : 8 , 6 , 6 , 6 , 5 , 364...2.03 , 1.52 , 1.52 , 1.52 , 1.27 , 92.15 = 31 : 7.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 545 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 5.69%

Powered By www.thaieducation.net