โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 19 6 2 13 4 56
ร้อยละ 19.00 % 6.00 % 2.00 % 13.00 % 4.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 17 8 25 11 22 214
ร้อยละ 5.72 % 2.69 % 8.42 % 3.70 % 7.41 % 72.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
163
จำนวน(คน) 13 10 6 3 10 121
ร้อยละ 7.98 % 6.13 % 3.68 % 1.84 % 6.13 % 74.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 560 คน
จำนวน(คน) 49 24 33 27 36 391
ร้อยละ 8.75 % 4.29 % 5.89 % 4.82 % 6.43 % 69.82 %

397 : 36 , 14 , 27 , 24 , 26 , 270...9.07 , 3.53 , 6.80 , 6.05 , 6.55 , 68.01 = 127 : 31.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 560 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 30.18%

Powered By www.thaieducation.net