โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
169
จำนวน(คน) 9 8 11 4 4 133
ร้อยละ 5.33 % 4.73 % 6.51 % 2.37 % 2.37 % 78.70 %
ระดับประถมศึกษา
759
จำนวน(คน) 40 29 99 16 4 571
ร้อยละ 5.27 % 3.82 % 13.04 % 2.11 % 0.53 % 75.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 928 คน
จำนวน(คน) 49 37 110 20 8 704
ร้อยละ 5.28 % 3.99 % 11.85 % 2.16 % 0.86 % 75.86 %

928 : 49 , 37 , 110 , 20 , 8 , 704...5.28 , 3.99 , 11.85 , 2.16 , 0.86 , 75.86 = 224 : 24.14ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 928 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 224 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

Powered By www.thaieducation.net