โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
169
จำนวน(คน) 13 6 8 19 0 123
ร้อยละ 7.69 % 3.55 % 4.73 % 11.24 % 0.00 % 72.78 %
ระดับประถมศึกษา
767
จำนวน(คน) 26 19 51 45 0 626
ร้อยละ 3.39 % 2.48 % 6.65 % 5.87 % 0.00 % 81.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 936 คน
จำนวน(คน) 39 25 59 64 0 749
ร้อยละ 4.17 % 2.67 % 6.30 % 6.84 % 0.00 % 80.02 %

936 : 39 , 25 , 59 , 64 , 0 , 749...4.17 , 2.67 , 6.30 , 6.84 , 0.00 , 80.02 = 187 : 19.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 936 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 187 คน คิดเป็นร้อยละ 19.98%

Powered By www.thaieducation.net