โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
173
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 169
ร้อยละ 0.58 % 0.58 % 0.58 % 0.58 % 0.00 % 97.69 %
ระดับประถมศึกษา
781
จำนวน(คน) 44 35 25 20 0 657
ร้อยละ 5.63 % 4.48 % 3.20 % 2.56 % 0.00 % 84.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 954 คน
จำนวน(คน) 45 36 26 21 0 826
ร้อยละ 4.72 % 3.77 % 2.73 % 2.20 % 0.00 % 86.58 %

954 : 45 , 36 , 26 , 21 , 0 , 826...4.72 , 3.77 , 2.73 , 2.20 , 0.00 , 86.58 = 128 : 13.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 954 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 13.42%

Powered By www.thaieducation.net