โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 4 1 6 0 0 38
ร้อยละ 8.16 % 2.04 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 77.55 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 5 3 21 0 0 79
ร้อยละ 4.63 % 2.78 % 19.44 % 0.00 % 0.00 % 73.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 9 4 27 0 0 117
ร้อยละ 5.73 % 2.55 % 17.20 % 0.00 % 0.00 % 74.52 %

157 : 9 , 4 , 27 , 0 , 0 , 117...5.73 , 2.55 , 17.20 , 0.00 , 0.00 , 74.52 = 40 : 25.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25.48%

Powered By www.thaieducation.net