โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 1 1 0 1 38
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 2.38 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 2 10 10 0 73
ร้อยละ 2.06 % 2.06 % 10.31 % 10.31 % 0.00 % 75.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 3 3 11 10 1 111
ร้อยละ 2.16 % 2.16 % 7.91 % 7.19 % 0.72 % 79.86 %

139 : 3 , 3 , 11 , 10 , 1 , 111...2.16 , 2.16 , 7.91 , 7.19 , 0.72 , 79.86 = 28 : 20.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.14%

Powered By www.thaieducation.net