โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 21
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 65
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 2.90 % 0.00 % 0.00 % 94.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 26
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 112
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 91.80 %

92 : 3 , 0 , 3 , 0 , 0 , 86...3.26 , 0.00 , 3.26 , 0.00 , 0.00 , 93.48 = 6 : 6.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20%

Powered By www.thaieducation.net