โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 25
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 15 0 5 0 0 59
ร้อยละ 18.99 % 0.00 % 6.33 % 0.00 % 0.00 % 74.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 19 0 5 0 0 110
ร้อยละ 14.18 % 0.00 % 3.73 % 0.00 % 0.00 % 82.09 %

108 : 19 , 0 , 5 , 0 , 0 , 84...17.59 , 0.00 , 4.63 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 24 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91%

Powered By www.thaieducation.net