โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 4 10 4 4 2 30
ร้อยละ 7.41 % 18.52 % 7.41 % 7.41 % 3.70 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 25 25 15 14 5 65
ร้อยละ 16.78 % 16.78 % 10.07 % 9.40 % 3.36 % 43.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 4 4 15 3 5 33
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 23.44 % 4.69 % 7.81 % 51.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 33 39 34 21 12 128
ร้อยละ 12.36 % 14.61 % 12.73 % 7.87 % 4.49 % 47.94 %

203 : 29 , 35 , 19 , 18 , 7 , 95...14.29 , 17.24 , 9.36 , 8.87 , 3.45 , 46.80 = 108 : 53.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 139 คน คิดเป็นร้อยละ 52.06%

Powered By www.thaieducation.net