โรงเรียนบ้านหนองเบน (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 4 5 5 5 5 128
ร้อยละ 2.63 % 3.29 % 3.29 % 3.29 % 3.29 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 4 5 5 5 5 228
ร้อยละ 1.59 % 1.98 % 1.98 % 1.98 % 1.98 % 90.48 %

198 : 4 , 5 , 5 , 5 , 5 , 174...2.02 , 2.53 , 2.53 , 2.53 , 2.53 , 87.88 = 24 : 12.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52%

Powered By www.thaieducation.net