โรงเรียนบ้านหนองเบน (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 10 5 1 0 0 31
ร้อยละ 21.28 % 10.64 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 65.96 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 10 15 10 0 0 115
ร้อยละ 6.67 % 10.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 10 0 0 0 36
ร้อยละ 2.13 % 21.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 21 30 11 0 0 182
ร้อยละ 8.61 % 12.30 % 4.51 % 0.00 % 0.00 % 74.59 %

197 : 20 , 20 , 11 , 0 , 0 , 146...10.15 , 10.15 , 5.58 , 0.00 , 0.00 , 74.11 = 51 : 25.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.41%

Powered By www.thaieducation.net