โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 17 9 6 0 0 16
ร้อยละ 35.42 % 18.75 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 11 12 22 0 0 76
ร้อยละ 9.09 % 9.92 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 62.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 28 21 28 0 0 92
ร้อยละ 16.57 % 12.43 % 16.57 % 0.00 % 0.00 % 54.44 %

169 : 28 , 21 , 28 , 0 , 0 , 92...16.57 , 12.43 , 16.57 , 0.00 , 0.00 , 54.44 = 77 : 45.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 45.56%

Powered By www.thaieducation.net