โรงเรียนบ้านวังรางน้อย (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 4 1 4 5 2 38
ร้อยละ 7.41 % 1.85 % 7.41 % 9.26 % 3.70 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 5 2 10 10 13 116
ร้อยละ 3.21 % 1.28 % 6.41 % 6.41 % 8.33 % 74.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 9 3 14 15 15 154
ร้อยละ 4.29 % 1.43 % 6.67 % 7.14 % 7.14 % 73.33 %

210 : 9 , 3 , 14 , 15 , 15 , 154...4.29 , 1.43 , 6.67 , 7.14 , 7.14 , 73.33 = 56 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net